RPP: utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie!

Według komunikatu opublikowanego po ostatnim posiedzeniu RPP „Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle aktualnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” Na dwudniowym posiedzeniu (3-4 października) RPP postanowiono podtrzymać obecne stopy procentowe tj. stopa referencyjna 1,50%;stopa lombardowa 2,50%;stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli…