FAQ

null

Czym jest certyfikat OWIZ?

Certyfikat Oceny Wpływy Inwestora Zagranicznego jest dokumentem potwierdzającym pozytywny wpływ Inwestora Zagranicznego na polską gospodarkę. Inwestor poddawany jest badaniu w 4 kategoriach: „Innowacyjność”, „Zakorzenienie i gospodarka”, „Kapitał ludzki”, „Ochrona środowiska i społeczność lokalna”. Całe badanie składa się z analizy 21 wskaźników.

Co daje posiadanie certyfikatu OWIZ?

Posiadanie Certyfikatu Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego uwiarygadnia jego posiadacza w negocjacjach z administracją centralną i samorządową przez pokazanie, że inwestor zagraniczny wspomaga rozwój polskiej gospodarki. Może też być elementem budowy przewagi konkurencyjnej w oczach obecnych i przyszłych pracowników oraz czynnikiem zwiększającym zaufanie wśród lokalnych partnerów biznesowych i finalnych klientów.

Co się dzieje w przypadku, kiedy wyniki badania nie są satysfakcjonujące dla inwestora zagranicznego?

O publikacji wyniku przeprowadzonego badania decyduje inwestor. Jeśli osiągnięte wyniki nie w pełni go satysfakcjonują, może on nie wyrazić zgody na ich publikację, podobnie jak o podaniu do wiadomości publicznej informacji o samym fakcie przeprowadzania badania.

Kto może być poddany procesowi certyfikacji?

Procesowi certyfikacji mogą być poddani tylko tacy inwestorzy zagraniczni (czyli spółki w których większość udziałów/akcji jest w posiadaniu podmiotów niezarejestrowanych w Polsce), którzy działają operacyjnie na rynku polskim co najmniej od 3 lat.

Co trzeba zrobić aby pozytywnie przejść proces audytu i otrzymać certyfikat?

Aby otrzymać certyfikat należy przejść badanie przeprowadzane przez zespół audytujący. Certyfikat składa się z oceny w skali dziesięciopunktowej każdej z czterech badanych kategorii.

Czego dotyczą poszczególne kategorie certyfikatu?

Każda z kategorii certyfikatu dotyczy oceny obszarów wpływu inwestora poddawanego badaniu na polską gospodarkę.

W jaki sposób przeprowadzany jest audyt?

Audyt przeprowadzany jest na bazie szczegółowej ankiety uzupełnianej przez inwestora zagranicznego. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety następuje weryfikacja zawartych w niej danych – polega ona na wizycie audytorów w siedzibie inwestora zagranicznego i wyrywkowym sprawdzaniu przesłanych informacji.

Jak powstała metodologia, według której przeprowadzany jest audyt?

Metodologia audytu powstała w wyniku autorskiej pracy ekspertów Fundacji Republikańskiej.

Jaki jest koszt przeprowadzenia procesu Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego?

Koszt badania zależny jest od ilości dodatkowych usług, jakie obejmować ma ocena.

Ile trwa procedura Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego?

Czas trwania badania zależny jest w największym stopniu od szybkości odpowiedzi na ankietę otrzymaną od Fundacji Republikańskiej. Całość badania trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni.

Jakie działania musi podjąć inwestor, aby otrzymać certyfikat OWIZ?

W procesie certyfikacji niezbędna jest bieżąca współpraca pomiędzy inwestorem a audytorami. Głównym zadaniem inwestora jest uzupełnienie ankiety, przesłanej przez Fundację Republikańską, na bazie której audytorzy dokonują oceny wpływu inwestora zagranicznego na polską gospodarkę.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat określa wpływ inwestora zagranicznego na polską gospodarkę na dzień jego wydania. Zaleca się coroczną aktualizację certyfikatu.

Jak odbywa się proces aktualizacji certyfikatu OWIZ?

Jedyną możliwością przedłużenia ważności certyfikatu jest ponowne poddanie się procesowi Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego.

Czym jest ścieżka krytyczna w procesie audytu?

Ścieżka krytyczna to badanie wpływu inwestora w 6 podstawowych kategoriach (korupcja, tworzenie monopoli, karalność, transfery pieniężne, wydobycie surowców, szkody środowiskowe). Jeśli w którymś z tych obszarów wpływ inwestora zagranicznego jest negatywny, to nie zostaje on poddany dalszym badaniom, a wynik audytu jest negatywny. Inwestor może sam przeprowadzić badanie ścieżki krytycznej.

Na bazie jakich danych przeprowadzany jest audyt?

Badanie przeprowadzane jest na bazie 21 zmiennych, które obejmują całość funkcjonowania przedsiębiorstwa inwestora. Są to informacje finansowe, kadrowe oraz środowiskowe.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące minimalnej wielkości przedsiębiorstwa inwestora zagranicznego, aby mógł się on ubiegać się o certyfikat OWIZ?

Nie ma limitów wielkości inwestora zagranicznego, który może zostać poddany badaniu OWIZ. Jedynym wymogiem jest prowadzenie operacyjnej działalności w Polsce przez okres co najmniej 3 lat.

OWIZ Krok po Kroku

Dowiedz się więcej na temat działalności OWIZ. Co możemy dla Ciebie zrobić?