Dla inwestora zagranicznego

null
null

Badanie przeprowadzane jest przez niezależną zewnętrzną instytucję badawczą w oparciu o obiektywne kryteria bazujące na danych liczbowych, co skutkuje otrzymaniem wiarygodnej informacji o tym w jaki sposób inwestor zagraniczny oddziałuje na otoczenia zewnętrzne.

Dzięki temu, pozytywny wynik uzyskany przez inwestora zagranicznego, uwiarygadnia go w oczach administracji centralnej i samorządowej w toku negocjacji w sprawie wsparcia inwestycyjnego (zwolnienia z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, otrzymanie uzbrojonego na koszt samorządu grunt pod inwestycję czy inne).

null

OWIZ pokazuje czy inwestor zagraniczny ma dobry wpływ na polską gospodarkę i jej kluczowe obszary ( m.in. kapitał ludzki, środowisko). Dzięki czemu inwestor zagraniczny nabywa prawo do posiadania własnego stanowiska w dyskusjach nad zmianami prawa. Swoimi działaniami bowiem służy on nie tylko sobie, ale też otoczeniu – polskiej gospodarce. Posiadanie certyfikatu OWIZ jest więc uwiarygodnieniem podczas udziału dyskusji w sytuacjach planowanych zmian prawnych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i lokalnym.

null

OWIZ daje informację na jakich zasadach inwestor zagraniczny współpracuje z polskimi kooperantami. Upublicznienie wyników badania uwiarygadnia go w oczach partnerów biznesowych poprzez pokazanie jakości i głębokości osadzenie w polskiej gospodarce.

Dla administracji rządowej i samorządowej

null
null

Posiadanie przez Inwestora Zagranicznego certyfikatu OWIZ jest bezstronną oceną wpływu jaki inwestor wywiera na swoje otoczenie. Dzięki temu przedstawicie administracji mają gwarancję współpracy z partnerem, któremu mogą udzielić wsparcia ze względu na dobro polskiej gospodarki bez posądzenia o kierowanie się subiektywnymi ocenami. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i pewności podjęcia właściwych decyzji.

null

Raport OWIZ, który w wyniku decyzji inwestora może być dostępny publicznie, pozwala każdemu zainteresowanemu sprawdzić, jak dany inwestor prezentuje się na tle innych poddanych badaniu. Dzięki temu przedstawiciele administracji łatwiej mogą podejmować optymalne decyzje.

Dla klientów i podwykonawców

null
null

Badanie OWIZ informuje o modelu współpracy inwestora zagranicznego z kontrahentami. Pozwala to potencjalnym partnerom biznesowym, na podjęcie racjonalnych decyzji o formie i zakresie relacji z inwestorem zagranicznym, co większa szansę na efektywną i dającą obopólne korzyści współpracę.

null

Klient końcowy, który kupuje produkt bądź usługę od inwestora zagranicznego posiadającego certyfikat OWIZ, ma świadomość, że wspiera polską gospodarkę. W dobie coraz popularniejszego obecnie „patriotyzmu gospodarczego”, jest to jeden z ważnych elementów determinujących decyzję zakupową.

OWIZ Krok Po Kroku

Dowiedz się więcej na temat działalności OWIZ. Co możemy dla Ciebie zrobić?