OWIZ Krok Po Kroku

Czym jest OWIZ?

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) to analiza wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę i społeczeństwo. Finałem procesu oceny jest otrzymanie przez inwestora certyfikatu wraz z informacją o liczbie punktów otrzymanych w każdej z czterech głównych kategorii.

Otrzymanie certyfikatu OWIZ jest potwierdzeniem pozytywnego wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę, uwiarygodnieniem w negocjacjach z administracją centralną i samorządową oraz narzędziem zwiększenia zaufania wśród lokalnych partnerów biznesowych i klientów finalnych.

Pierwszym etapem procesu certyfikacji jest analiza 6 obszarów krytycznych. Pozytywne przejście tej część audytu umożliwia przeprowadzenie analizy w 4 obszarach docelowych tj. „Gospodarka i Zakorzenienie”, „Innowacyjność”, „Kapitał Ludzki” i „Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna”.

I OBSZARY KRYTYCZNE

null

Przedsiębiorca lub podmiot zależny, działając w Polsce lub zagranicą, dokonał przestępstwa korupcji i został skazany prawomocnie przez sąd, przy czym wyrok nie uległ zatarciu lub przedsiębiorca przyznał się do czynu korupcji w okresie ostatnich 10 lat.

W ciągu ostatnich 5 lat przedsiębiorca został wskazany w ostatecznej decyzji (w rozumieniu art. 16 KPA) Prezesa UOKIK lub przez inne organy w tym zagraniczne, których kompetencje są przystające z kompetencjami UOKIK, jako łamiący zakaz zawierania porozumień, których celem lub skutkiem było ograniczenie konkurencji lub w przypadku skargi na decyzję do sądu właściwego, skarga została oddalona lub została oddalona skarga kasacyjna.

Właściciel przedsiębiorstwa był skazany za przestępstwa umyślne z rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych, przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej opisane w rozdziale XVII Kodeksu Karnego, o ile nie doszło do zatarcia wyroku. Członkowie zarządu byli skazani za przestępstwa określone w dziale XVII Kodeksu Karnego.

W ciągu ostatnich 5 lat została przeprowadzona przez Urząd Skarbowy kontrola cen transferowych zakończona doszacowaniem dochodu podatkowego lub zmniejszeniem straty.

Eksportuje nieprzetworzone kopaliny podlegające Skarbowi Państwa:

  • węglowodory (ropa i gaz ziemny);
  • węgiel kamienny i brunatny;
  • metan;
  • rudy metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza;
  • metale w stanie rodzimym i siarkę rodzimą;
  • rudy pierwiastków promieniotwórczych;
  • sól kamienną, potasową i potasowo-magnezową;
  • gips i aldehyd;
  • kamienie szlachetne.

Eksportuje pozostałe nieprzetworzone surowce mineralne, nie wymienione powyżej, takie jak: wapienie, piaski, żwiry, glina, iły, łupki, kreda, kwarcyt, torf, soda kaustyczna, kamienie półszlachetne, bursztyn i inne.

Spowodował poważną awarię przemysłową , która wyniknęła z niedopełnienia obowiązków ustawowych, przepisów środowiskowych i BHP.
Korzysta ze środowiska bez otrzymania koniecznych zezwoleń, koncesji i decyzji środowiskowych, przez co otrzymał karę za korzystanie ze środowiska bez uzyskania koniecznych zezwoleń, koncesji lub decyzji środowiskowych.
Unika przyjęcia odpowiedzialności za wyrządzone środowisku szkody i unika opłacenia nałożonych na niego kar, prowadzi działalność mimo decyzji o wstrzymaniu działalności w związku z naruszeniem wymagań związanych z OŚ. Przedsiębiorca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne wyrządzenie środowisku szkody lub wyrządzenie szkody środowisku wynikające z rażącego zaniedbania.
Przedsiębiorca został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za przedstawianie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach środowiskowych i raportach monitoringu stanu środowiska.

II OBSZARY ANALIZY

null
ikona-owiz-001-1

GOSPODARKA I ZAKORZENIENIE

Jednym z najważniejszych elementów oceny wpływu inwestora zagranicznego na gospodarkę kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą, jest stopień jego powiązania z lokalnymi przedsiębiorcami, rodzaj prowadzonej działalności, trwałość jego obecności wyrażona w wielkości zaangażowanej kapitału oraz obecność centrów usług. Dobry inwestor zagraniczny, to taki który ma długo okresowe plany obecności w kraju goszczącym.

ikona-owiz-001-2

POLACY WŚRÓD DOSTAWCÓW

Praktycznie każda działalność gospodarcza wiąże się ze współpracą z dostawcami produktów i usług. Wiele spośród tych podmiotów to rodzime firmy, w których zarówno jakość jak i niska cena stanowią priorytet. Najkorzystniejszą sytuacją jest taka, w której inwestor zagraniczny korzysta możliwie największej ilości usług i produktów oferowanych przez polskich przedsiębiorców.
We wskaźniku oblicza się między innymi wzrost lub zmniejszenie liczby polskich przedsiębiorców jako poddostawców. Ma to pokazać czy inwestor poszukuje współpracy na ryku krajowym, czy jest nastawiony na relacje z zagranicą. Korzystniejsze dla polskiej gospodarki jest gdy inwestor szuka dostawców na rynku krajowym.

ikona-owiz-001-3

AKUMULACJA MAJĄTKU

Inwestycje w środki trwałe świadczą o zakorzenieniu przedsiębiorstwa w kraju goszczącym. Budynki, budowle i instalacje stanowią trwałą część majątku, która zwiększa prawdopodobieństwo wieloletniej współpracy, czego przejawem jest zwiększająca się z czasem wartość aktywów trwałych. Przeciwna sytuacja występuje, kiedy przedsiębiorca dzierżawi lub podnajmuje większość lokali oraz przestrzeni produkcyjnych i użytkowych, co zmniejsza jego wiarygodność jako długotrwałego partnera biznesowego.
Wskaźnik akumulacji majątku odzwierciedla siłę, z jaką zagraniczny inwestor jest związany z polską gospodarką.

ikona-owiz-001-4

SHARED SERVICES W POLSCE

Wskaźnik bada czy inwestor zagraniczny prowadzi na terenie Polski Centra Usług Wspólnych (Shared Services Center, SSC) dla pozostałych części grupy kapitałowej. Jest to na tyle istotne, że powoduje przenoszenie doświadczeń międzynarodowych na pracowników czy kadrę zarządzającą. Jest to ważny element know-how budowany w kraju, w którym takie usługi są prowadzone.

ikona-owiz-001-5

PŁATNOŚCI

Przedsiębiorstwa rzadko doprowadzają do opóźnień do płatności, jednak relatywnie często zdarza się celowe odraczanie terminu płatności i wydłużanie okresu płatności. Jest to praktyka darmowego kredytowania się kosztem innych firm dla których, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, może się to skończyć niewypłacalnością i bankructwem. Od inwestorów zagranicznych wymagamy uczciwego i równego traktowania kontrahentów, co oznacza krótki czas realizacji płatności i ich terminowość.
We wskaźniku badana jest długość terminów wierzytelności, należności oraz opóźnienia w ich realizowaniu.

ikona-owiz-002-1

INNOWACYJNOŚĆ

Wysoka innowacyjność inwestora zagranicznego jest istotnym atutem. Z jednej strony dochodzi do kształtowania i rozwijania kapitału ludzkiego oraz poszerzania wiedzy pracowników, z drugiej zaś umożliwia transfer technologii i mobilizuje pozostałe podmioty z branży do podejmowania dodatkowych działań zwiększających ich konkurencyjność. Innowacyjność jest bodźcem, który pobudza zarówno ludzkie umysły, jak i całą gospodarkę.
W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wśród wyzwań rozwojowych kraju wymieniony jest cel w postaci „wyższego poziomu produktywności stosowanych technologii oraz innowacyjności produkcji” co ma zagwarantować „poprawę partycypacji w łańcuchu produkcji globalnej przetworzonych wyrobów przemysłowych.” Istotność tego wskaźnika jest ściśle związana ze strategiczną polityką rządu wobec inwestorów.

ikona-owiz-002-2

DYNAMICZNY WSKAŹNIK INNOWACYJNOŚCI

Dynamiczny wskaźnik innowacyjności wskazuje na umiejętność wprowadzania i zastosowania technologii w działalności inwestora. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju został położony silny nacisk na innowacyjność, dlatego badanie stopnia innowacyjności jest istotną częścią oceny. Czym wyższy stopień innowacyjności, tym lepsze postrzeganie inwestora zagranicznego jako wprowadzającego nowe technologie w Polsce.

ikona-owiz-002-3

STOPIEŃ PRZETWORZENIA

Jednym z mierników wartości dodanej, czyli pozytywnego wpływu gospodarczego, jest określenie stopnia przetworzenia wytwarzanego produktu. Im bardziej zaawansowane technologie oraz dłuższy i bardziej rozbudowany łańcuch produkcyjny, tym więcej korzyści przynosi taka działalność. Podobnie w przypadku usług – im bardziej wyspecjalizowana działalność, tym więcej wiedzy i umiejętności przenika do kraju goszczącego.
Ze względu na brak możliwości wyskalowania mierników liczbowych przygotowano wskaźnik opisowy, pozwalający na znormalizowanie każdego przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju działalności.

ikona-owiz-002-4

CENTRA BADAWCZO ROZWOJOWE

Lokowanie w kraju goszczącym centrów badawczo–rozwojowych (a tak że działów rozwojowo–badawczych) przynosi obopólną korzyść. Praca wykształconych elit znających polskie realia jest dla inwestora bardzo cenna, podobnie jak dla badaczy i naukowców cenną jest możliwość pracy i rozwoju w międzynarodowej firmie. Obecność Centrów B+R jest przejawem perspektywicznego patrzenia na współpracę. Zwiększanie nakładów na badania i rozwój świadczy o podążaniu za światowymi trendami, gdzie wiedza jest największą wartością firmy, a technologie są stale rozwijane i udoskonalane.

ikona-owiz-002-5

MIEJSCE I PROFIL DZIAŁANIA CENTRUM B+R

Wskaźnik niemierzalny pokazujący czy firma wydzieliła w przedsiębiorstwie centrum badawczo-rozwojowe lub czy posiada dział rozwojowo–badawczy. Pod uwagę brane są również takie aspekty jak: lokalizacja pozostałych centrów badawczych i rozwojowych, rodzaj prowadzonych w nich badań, ilość i rodzaj zrealizowanych projektów oraz, ze względu ogólny charakter firmy, współpraca z uczelniami i innym jednostkami badawczymi.

ikona-owiz-002-6

NAKŁADY NA B+R W OKRESIE 3 LAT

Wskaźnik bada dynamikę nakładów na B+R, pokazującą zaangażowania w badania i rozwój na terenie Polski. Podstawą do określenia dynamiki są nakłady z lat poprzednich, bez nawiązywania do ogólnokrajowych wskaźników gospodarczych. Wynika to ze specyfiki działalności działów B+R.

ikona-owiz-002-7

PROFIL ZATRUDNIONYCH W CENTRACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Wskaźnik bada stosunek liczby pracowników naukowo-badawczych, techników i pracowników równorzędnych oraz pozostałego personelu. Czym większa liczba pracowników, którzy zajmują się bezpośrednio pracą naukowo–badawczą tym większa wartość działalności centrum badawczo -rozwojowego. Wskazuje to również na profil działalności takiego centrum.

ikona-owiz-003-1

KAPITAŁ LUDZKI

Kapitał ludzki nazywany jest bogactwem organizacji. Jest to czynnik silnie dynamizujący globalną gospodarkę XXI wieku, w której dominuje wiedza i szybki rozwój technologiczny. Kapitał ludzki tworzy niematerialną wartość przedsiębiorstwa i składa się z umiejętności, doświadczenia i wiedzy posiadanej przez pracowników.
Rozwój kapitału ludzkiego i tworzenie wartościowych miejsc pracy to czynniki korzystne dla Polski. Od inwestora wymagać można nie tylko przestrzegania prawa pracy, ale również równego i uczciwego traktowania polskich pracowników i zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków. W takich działaniach mieści się rozwijanie umiejętności i zwiększanie wiedzy zatrudnionych poprzez szkolenia, zatrudnianie Polaków na wysokich stanowiskach i stanowiskach wyspecjalizowanych (np. w centrach B+R), zapewnienie dobrych warunków zatrudnienia, w tym atrakcyjnych pensji, tworzenia stabilnych etatów i budowa pozytywnej kultury organizacyjnej.
Rozwój kapitału ludzkiego jest kwestią trudno mierzalną. Dlatego też część wskaźników przyjmuje wartości liczbowe, natomiast część podlega ocenie opisowej.

ikona-owiz-003-2

WSKAŹNIK GINIEGO

Wskaźnik pokazuje różnicę między rozkładem równomiernym, a rzeczywistym rozkładem płac. Badanie polega na analizie zmiany współczynnika na przestrzeni 3 lat.

ikona-owiz-003-3

TERMINOWOŚĆ WYPŁACANIA PENSJI

Terminowość wypłacania pensji to podstawowa zasada, która niestety nie zawsze jest przestrzegana. Wskaźnik bada terminowość wypłacania pensji pracownikom oraz długość ewentualnych opóźnień

ikona-owiz-003-4

SZKOLENIA PRACOWNICZE

Szkolenia podnoszą umiejętności i kompetencje pracowników. Wskaźnik ten obejmuje nie tylko szkolenia, które są przeprowadzane w momencie wdrażania pracowników, ale także szkolenia pracowników od lat związanych z przedsiębiorstwem. W przypadku tych drugich oznacza to zaangażowanie inwestora w ciągłe podnoszenie kompetencji, co jednocześnie przekłada się na zwiększanie kapitału społecznego.

ikona-owiz-003-5

STOSUNEK REKRUTACJI WEWNĘTRZNYCH DO ZEWNĘTRZNYCH

Istotną kwestią jest możliwość awansu w ramach przedsiębiorstwa. Stosunek awansów wewnętrznych do rekrutacji zewnętrznych pokazuje na ile inwestorowi zależy na zwiększaniu kompetencji pracowników i zatrzymanie ich w strukturach. Przewaga rekrutacji wewnętrznych informuje o korzystnych warunkach, zadowoleniu pracownika z pracodawcy oraz możliwości stabilnego rozwoju.

ikona-owiz-003-6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Świadczenia dodatkowe dla pracowników zwiększają komfort życia i stanowią dodatek do wynagrodzenia, jednocześnie umożliwiają dostęp do dóbr, z których pracownik nie zawsze miałby możliwość skorzystać. Wskaźnik bada m.in. obecność dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, karnetów sportowych, kart podarunkowych, rabatów na stołówkach zakładowych, dopłat do urlopów z rodziną.

ikona-owiz-003-7

PRZYWILEJE DLA KOBIET W CIĄŻY I MŁODYCH MATEK

Ważnym aspektem obecnej polityki rządu są kwestie demograficzne, a co za tym idzie wsparcia rodziny. Dlatego istotne znaczenie ma nie tylko brak przeszkód tworzonych przez pracodawcę, ale również niewynikające z przepisów prawa pracy dodatkowe wsparcie dla młodych matek i kobiet w ciąży, które były lub są zatrudnione u inwestora.

ikona-owiz-003-8

BHP I WYPADKOWOŚĆ

Wskaźnik jest tworzony na podstawie prawomocnych wyroków oraz zawartych ugód z pracownikami, które zapadły lub zostały zawarte w wyniku wypadków w pracy z winy pracodawcy. Czym większa dbałość o bezpieczeństwo, a co za tym idzie niska liczba takich przypadków, tym lepiej świadczy to o pracodawcy. Wskaźnik jest opracowywany indywidulanie, adekwatnie do branży i wskazuje faktyczny poziom bezpieczeństwa pracowników.

ikona-owiz-004-1

OCHRONA ŚRODOWISKA I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Poza wymaganą prawnie działalnością (taką jak zdobycie odpowiednich pozwoleń czy prowadzenia ewidencji) przedsiębiorca może podejmować dodatkowe działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Dobrym inwestorem zagranicznym jest taki, który nie tylko dba o wypełnienie wymogów prawnych, ale również, zgodnie z posiadaną wiedzą, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze z własnej woli oraz podejmuje się działań, które mają na celu ochronę przyrody i zachowanie jej wysokich walorów. W tej kategorii badana jest również jakość współpracy inwestora zagranicznego ze społecznościami lokalnymi. Sprawdzana jest nie tylko dostępność i jakość kanałów standardowych kanałów komunikacji, ale również czy są podejmowane inne, nieszablonowe działania.

ikona-owiz-004-2

PRZEJRZYSTOŚĆ KOMUNIKACJI

Otwarta komunikacja jest jednym z warunków sprawnej współpracy pomiędzy inwestorem a jego interesariuszami w Polsce. Obejmuje nie tylko utrzymywanie pozytywnych relacji ze współpracującymi, ale również uczciwe podejście do klientów. Przejrzystość komunikacyjna przejawia się prowadzeniem szeroko rozumianego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, rozpowszechnianiem użytecznych informacji o firmie i oferowanych przez nią produktów i usług. Wskaźnik bada przejrzystość komunikacji z różnymi grupami interesariuszy.

ikona-owiz-004-3

DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA

Wskaźnik obejmuje ocenę podejmowanych przez inwestora działań na rzecz środowiska ponad wymagania prawne i odzwierciedla jego zaangażowanie w zachowanie wysokich walorów przyrodniczych Polski.

ikona-owiz-004-4

CERYFIKACJA ŚRODOWISKOWA

Obejmuje ocenę uzyskanych przez inwestora certyfikacji środowiskowych, takich jak ISO z grupy 14 000, EMAS, standard AA1000, raportowanie GRI i innych.

ikona-owiz-004-5

DZIAŁANIA NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Podobnie jak w przypadku ochrony środowiska, przedsiębiorca może podejmować dodatkowe działania na rzecz lokalnych społeczności. Takie działania, choć nieobowiązkowe, są podejmowane przez coraz większą grupę firm, świadcząc o ich zaangażowaniu, otwartości i zakotwiczeniu w rynku. Działania takie kreują pozytywny wizerunek firmy, zwiększają zadowolenie z pracy i zaangażowanie pracowników. CSR przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak również objętym działaniami mieszkańcom. Wskaźnik bada stopień zaangażowania inwestora na rzecz lokalnych społeczności.